ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT1. A Szabályzat célja


Fogler Tibor


(a továbbiakban: Adatkezelő)


jelen Szabályzattal a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletnek (a továbbiakban: GDPR), illetve a vonatkozó magyar jogszabályoknak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési szabályzatot fogadja el az alulírott helyen és időben.

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő valamennyi munkavállalójára, illetve vele megbízási jogviszonyban lévő személyekre nézve kötelező.

A szabályzat kiadásának célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a adatkezelő munkavállalói képesek legyenek a magánszemélyek adatainak kezelését jogszerűen végezni.


2. Adatkezelő adatai

Fogler Tibor
E-mail: tibor.fogler@gmail.com
Web: https://github.com/utopszkij
Postacím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 61.


Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.


Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan adatkezelőekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.


Figyelembe véve az Adatkezelő jelen szoftverrel kapcsolatos tevékenységét, a kezelt adatokat - adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező a GDPR vonatkozó rendelkezései alapján.3. Lényeges fogalmak, meghatározások


a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete


adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;


az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;


álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;


nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;


adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;4. Az adatkezelés elvei (GDPR 5. cikke alapján)


A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.


A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.


A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.


A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.


A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.


A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.


Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


A adatkezelő adatkezelést végző alkalmazottja kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.5. Adatkezelések leírása


A adatkezelő szolgáltatásait használó természetes személyek, vagy jogi személyek képviselőinek személyes adatai tekintetében végzett adatkezelések leírása a adatkezelő weboldalának adatkezelési tájékoztatóban megtalálható.


Figyelemmel az Info tv. 5. § (5) bekezdésére, a adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.6. A adatkezelő feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében


Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez.


Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést.


Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.


Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.


A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.7. Adatbiztonság


Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.


Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
8. Adatvédelmi incidens


Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.


Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.


Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.9. Ügyviteli célú adatkezelés


A adatkezelő a tevékenységéhez tartozó esetekben személyes adatokat is kezelhet.


10. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?


Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett a adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.


10.1. Hozzáférési jog


Az Érintett visszajelzést kaphat a adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.


10.2. Helyesbítéshez való jog


Az Érintett kérésére a adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


10.3. Törléshez való jog


Az Érintett kérésére a adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.


10.4. Elfeledéshez való jog


Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.


10.5. Adatkezelés korlátozásához való jog


A adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.


10.6. Adathordozhatósághoz való jog


Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik a adatkezelőnek.


10.7. Reagálás a kérelmekre


A adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

11. Értesítési és intézkedési kötelezettség


11.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról a adatkezelő minden esetben értesíti azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a adatkezelő tájékoztatást nyújt ezekről a címzettekről.


11.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 10. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást kell nyújtani az Érintettnek. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az Érintettet.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben a adatkezelő nem intézkedik a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


11.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha a adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.


11.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 10. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen kell biztosítani.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díj számítható fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.


12. Egyéb célból történő adatkezelés


Amennyiben a adatkezelő olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni.13. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok


Az adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek szorosan kapcsolódnak annak tartalmához.

14. A szabályzat hatálya


E szabályzat visszavonásig érvényes.Dátum: Budapest, 2021.06.01


15. Egyes speciális adatkezelések


15.1 A NETPOLGAR szolgáltatással kapcsolatban felmerülő speciális adatkezelések


A szolgáltatás elindítása

  • A rendszer fájljainak, könyvtárainak a szerverre másolása után ki kell alakítani a mysql adatbázist, annak eléréséhez egy “mysql user” fiókot kell létrehozni, akinek csak és kizárólag ezt az adatbázist van joga kezelni (grant jogokkal). Ennek adatait be kell írni az .env fájlba. Az adatbázis eléréséhez más sql user -nek ne legyen joga.

  • A használandó SMTP kiszolgáló eléréséhez szükséges adatokat is be kell írni az .env fájlba

  • a .env.php át kell helyezni a web server document-root -on kívül lévő könyvtárba, csak és kizárólag a “web-szerver-user” (rendszerint www-data) rendelkezzen ehhez olvasási jogokkal, írási törlési jogokkal pedig senki. A document-rootban lévő .config.php pedig csak egy erre mutató include sort tartalmazzon.

  • a “work”, és “log”, „store” könyvtárakra a “web-szerver-user” -nek legyen “rwd” jogosultsága, az összes több könyvtárra és fájlra csak “r” jogosultság legyen. Más linux userek a fájlokhoz és könyvtárakhoz egyáltalán nem férhetnek hozzá.

  • Az üzembe helyezés fenti lépéseiről jegyzőkönyv készül amit a rendszergazda és a felelős adatkezelő személy ír alá, a jegyzőkönyvet a rendszer üzemeltetésé idejéig meg kell őrizni.

  • Ezután offline adathordozóra egy biztonsági másolatot kell készíteni a tényleges konfigurációt tartalmazó .env fájlról és azt a felelős adtkező személynek elzártan védetten kell megöriznie. Erre akkor lehet szükség ha esetleg a szerver teljes összeomlása, üzemképtelenné válása miatt a rendszert újra kell telepíteni.


Felhasználó által kért adattörlés


Ezt maga a felhasználó végezheti el a rendszer web felületén. Amennyiben mégis más módon kéri, akkor a rendszergazda a linux konzolról mysql parancsokkal tudja a user rekord anonimizálását (név, email aninizálása, publikus infok törlése ). Erről jegyzőkönyvet kell felvennie és tájékoztatnia a felelős adatkezelőt és az érintett felhasználót. A user rekord az adatbázis konzisztencia megörzése érdekében fizikailag nem törölhető!

Felhasználó által kért tárolt adatok lekérése

Ezt csak maga a felhasználó végezheti el a rendszer web felületén. Amennyiben mégis e-mailben vagy telefonon kéri, akkor tájékoztatni kell őt a web felületen történő lekérés módjáról.Hatóság által kért adatigénylések teljesítése

Technikailag ez ugyanúgy történik mint ahogy a felhasználó által kért adat igénylések teljesítése (lásd fentebb). Az akciórol jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a rendszer üzemeltetési idejéig megőrizni.

Biztonsági adatmentések, program mentések kezelése

A biztonsági adat mentéseket a rendszergazda a linux konzolon sql paranccsal, vagy cronetab -ban ütemezetten automatikusan készíti el. Az így készült mentések tartalmazzák a userek személyes adatait.

A mentéseket offline adathordozóra kell menteni, a fájl név tartalmazza a mentés időpontját. A szerverről ezután le kell törölni. Az off-line adathordozót elzárt helyen kell tartani, hozzáférése a rendszergazdának és a felelős adatkezelőnek lehet.


Havonta egyszer a rendszer document_root könyvtáráról (programfájljairól) is biztonsági mentést kell készíteni offline adathordozóra, ezeket a rendszergazda tárolja és kezeli, ezek user adatokat, napló adatokat nem tartalmaznak.

Adatbázis visszaállítás biztonsági adat mentésből

Erre csak rendkívüli esetben, súlyos üzemzavar esetén kerülhet sor, ha más mód nincs a szolgáltatás működésének helyreállítására. A műveletet a rendszergazda az off-line mentések felhasználásával a linux konzolon sql parancsokkal végzi el. Az akció adatvédelmi incidensnek minősül ugyanis előfordulhat, hogy olyan adatok kerülnek visszaállításra amiket a felhasználó vagy a rendszergazda időközben törölt vagy módosított. A GDPR ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Ennek megfelelően jegyzőkönyvet kell róla felvenni, értesíteni az adatvédelmi hatóságot. Továbbá email -ben értesíteni kell helyreállított adatbázisban szereplő összes felhasználót (már akinek email címe ismert) és kliens app rendszergazdákatt. A levél tartalmazza az eljárás okát, idejét, mikori állapot lett visszaállítva. Tájékoztatást arról, hogy szükség esetén milyen eljárással tudják saját adataikat törölni az adatbázisból.

Adatkezelési viták kezelése

Adatkezelési vitákban az NETPOLAR platformot a felelős adatkezelő vagy az általa megbízott személy képviseli. A körülmények kivizsgálása, a tényállás felderítése céljából szükség lehet az érintett napló adatok bemutatására, amit a fentebb leírt módon a rendszergazda és a felelős adatkezelő együttműködve tud létrehozni.
Fogler Tibor

Jelen dokumentum a HumanoiT Kft - GDPR okosan

H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

e-mail: kara.balazs@humanoit.hu

tel.: +3630 737 6902

web oldaláról ingyenesen letölthető minta felhasználásával készült.

Kapcsolódó dokumentumok:

Adatkezelési leírás

Adatkezelési nyilvántartás

GDPR rendelet

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról